حسابداری آسان حساب

کتاب فروشی دانلود

قیمت : 2،500،000 تومان

b60hدسته بندی کتابهای براساس موضوع ، ناشر و مؤلف – ثبت خرید امانی و نقدی بهمراه درصد تخفیف خرید هر کتاب و رسید در هریک از انبارها – موجودی انبارها به تفکیک کتاب و تاریخ آخرین خرید – فروش کتاب به تفکیک خریدهای متفاوت و فروش بهمراه درصد تخفیف هرکتاب و تخفیف کل فاکتور – محاسبه عوارض و مالیات – گزارشهای خرید و فروش کتاب و فروش امانی ، امکانات فروش اقساطی

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)