حسابداری آسان حساب

عمومی پایه دانلود

قیمت : 1،000،000 تومان

a10h.

ثبت حسابها ( دریافت و پرداخت نقدی – دریافت ، وصول ، خرج ، نزدبانک و برگشت چک مشتریان – واریزی ، وصول چک و کنترل موجودی بانک و چکهای وصول نشده- ثبت خرید ، فروش و هزینه ها) و گزارشات حسابداری ، دسته بندی اشخاص و کنترل حساب آنها بصورت جمعی و تک تک ، راس گیری و چاپ برگ چک ، چاپ رسید وجوه وچکها ، کنترل دسته چک ، تهیه فایل پشتیبان بطور اتوماتیک ، تعیین دسترسی مدیر و کاربرها ، یادآوری حسابها و موضوعات ،کالای امانی ، دفتر تلفن و مقایسه تغییرات حسابهای فعلی برنامه با اطلاعات روزهای قبل

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)