حسابداری آسان حساب

حقوق و دستمزد دانلود

قیمت : 3،000،000 تومان

e10hثبت عناوین مزایای حقوقی و کسورات حقوق بصورت اختیاری – ثبت ساعت اضافه کار و مرخصی ماهیانه – فرمت متنوع فیش حقوقی ،
قرارداد کار – لیست ماهیانه جهت اداره بیمه ، دارایی ، بانکها و فایلهای مربوطه – لیست های متنوع حقوقی و سوابق کارگاه های متعدد

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)