حسابداری آسان حساب

تیرچه بلوک دانلود

قیمت : 3،000،000 تومان

b10h

ثبت مشخصات تیرچه براساس نوع ترکیب میلگردها ، میزان بار و ارتفاع – ثبت سفارشهای خرید و فروش بهمراه چاپ قرارداد تولید تیرچه و بلوک – محاسبات ساخت تیرچه براساس طول و بار جهت بدست آوردن نوع ترکیب میلگردهای مورد نیاز – برآوردن قیمت تیرچه براساس تغییرات نرخ مواد اولیه – ثبت تولید و گزارش میلگرد مصرفی ،گزارش کارکرد بتن ریز و خرپاساز – ثبت فاکتور فروش سفارش بهمراه عوارض و مالیات -گزارش کنترل سفارشات – ثبت کرایه حمل و بارگیری قطعات و گزارشهای مربوطه – ثبت خرید مواد اولیه و کنترل موجودی انبارها

دانلود برنامه

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)