حسابداری آسان حساب

تاکسی سرویس دانلود

قیمت : 2،000،000 تومان

p40hکدبندی و کنترل حساب رانندگان ، مشترکین و اپراتورها – ثبت ، چاپ و بایگانی فیشهای ارائه سرویس و گزارش سرویس های ثبت شده- نوبت دهی به رانندگان براساس ورود و ارائه سرویس به ترتیب نوبت – تعریف اعتبار برای رانندگان و عدم ثبت سرویس بیش از اعتبار – ثبت سرویس کنسل شده – کنترل تسویه حساب سرویسهای انجام شده و ثبت دریافتی از راننده – کنترل حساب مشتریان اعتباری – تعریف نرخ مسیرها – گزارش ورود و خروج رانندگان ، گزارش پیک به تفکیک راننده و تفکیک سفارش دهنده ، گزارشهای آماری

 

 

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)